НАЧАЛО

График за доставка по програма "Учищно мляко "
График за доставка по програма "Ученически плод"
Финансов резултат за 3-то тримесечие на 2019г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"
Безопасност на движението на децата
Всички ученици при започване на учебната година ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да предоставят ЛЗПК (лична здравна профилактична карта) с данни за всички направени до момента имунизации и профилактичен преглед при ОПЛ (общопрактикуващ лекар)

График за провеждсне на изпити на ученици от 10 и 11 клас СФО
График за провеждсне на изпити на ученици от 10 клас СФО
График за провеждсне на изпити на ученици от 9 клас СФО
График за провеждсне на изпити на ученици от 4 клас СФО
График за провеждсне на изпити на ученици от 10 клас СФО
График за провеждсне на юнска поправителна сесия за ученици от 7 клас
График за провеждсне на юнска поправителна сесия за ученици от 10 и 11 класове
График за провеждсне на изпити на ученици от 9 клас СФО
Проведена процедура за одобряване на заявители по програма " Училищен плод" и " Училищено мляко"

Финансов резултат за 2-то тримесечие на 2019г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"

График за провеждсне на юнска поправителна сесия за ученици от 5 и 6 класове
Покана към членовете на обществен съвет и училищно настоятелство при 123 СУ "Стефан Стамболов" гр. София
Информация за заниманията по интереси в област София - град през лятната ваканция
ОБЯВА за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци и мляко и млечни продукти по схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Съобщение относно приема на ученици в първи клас за учебната 2019/2020

СФО редовна сесия 10 клас

СФО редовна поправителна сесия 4 клас

СФО редовна поправителна сесия 10 -11 клас

СФО редовна поправителна сесия 7 клас

Инструкции за безопасно лято

Финансов резултат за 1-то тримесечие на 2019г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"Програма "Ваканция"

График на главно дежурство

Вътрешни правила за мерките и средствата за обработване и защита на лични данни

Наредба за приобщаващото образование

СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Въвтрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Въвтрешни правила за осчетоводяване

Въвтрешни правила

Правила за провеждане на изпити в СФО


Съобщение

ЗАВЪРШВАНЕ НА СРОК, УЧЕБНА ГОДИНА, СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ, /съгласноЗПУО, НАРЕДБА № 3/15.04.2003 за системата за оценяване, Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците/Декларация за кандидатстване за работа в 123 СУ "Стефан Стамболов"


Схема "Училищно мляко" и "Училищен плод" 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)"


Анкетна карта по проект "Твоят час"

В училището са сформирани 7 групи за подпомагане и преодоляване на обучителни затруднения и занимания по интереси:
–Езикова култура
–Подготовка за НВО
–Успешна матура
–Четенето лесно, писането лесно
–Решаване с разбиране
–Фолклор на етносите
–Креативно в света на компютрите

Водноспасителен минимум

До членовете на обществен съвет на 123 СУ "Стефан Стамболов"

До членовете на обществен съвет на 123 СУ "Стефан Стамболов"

Моето първо работно място


Финансов резултат за 4-то тримесечие на 2017г.на 123 СУ "Стефан Стамболов"


Противодействие на тероризма


Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден


Програма на дейностите на СУ "Стефан Стамболов"


Училищни учебни планове за 1, 2, 5, 6, 8 клас и прием след завършено основно образование
Зпомнящ се урок за вредата от наркотиците в 123 СУ "Стефан Стамболов"

На 15.02.2017г. по инициатива на директора на училището г-н Велев, ръководството на Община "Красна поляна" и отдел "Митническо разузнаване и разследване" на Митница Аерогара София ни гостуваха представители на митническите служби. Учениците слушаха лекция за вредите от наркотичните вещества, а след това видяха на практика как служителите, с помощта на обучени кучета, откриват преносители на дрога.Априлски празници на четенето

Походът на книгата
в 123 СУ "Стефан Стамболов"
с участието на поета Виктор Самуилов
и Асоциация "Българска книга"
Приключи Националният конкурс за детска рисунка под надслов "Рицарят в мен"
2015г. Жури, съставено от експерти от МОН и 5 художници от София излъчиха
победителите от националния етап - ученици от София, Пловдив, Варна и
Кърджали. Петимата наградени, сред които е и седмокласничката Лилия Костова 
от 123 СУ "Ст. Стамболов" заслужиха годишни стипендии.
Поздравления и за Донна Карабурова и Даяна Маринкова за отличното представяне!
 

 

Информация за проекта
Европейски социален фонд 2007 – 2013
Република България
Министерство на образованието, младежта и науката
Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси”

 
ПРОЕКТ: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД В 147 ОУ ”Й. РАДИЧКОВ”, 123 СУ „СТ. СТАМБОЛОВ”  И 57 СУ „СВ. НАУМ  ОХРИДСКИ”

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯplaket

gramota

a

2